top of page

 

 

 

 

 

EUROPOS INOVACIJŲ PARTNERYSTĖS (EIP) PROJEKTAS

„INOVATYVIŲ BIODUJŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ IR BIOMETANO NAUDOJIMAS ŽEMĖS ŪKYJE“

 

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014−2020 metų programos priemonės ,,Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“. Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 

Projekto Nr.: 35BV-KK-20-1-11240-PR001.

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2022 m. vasario mėn.

Projekto įgyvendinimo pabaiga - 2024 m. gegužės mėn.

Projekto koncepcija, turinys, svarba.

Žemės ūkyje veikiančiose biodujų jėgainėse yra sudėtinga racionaliai panaudoti biodujas, nes jų tradicinė paskirtis - elektros ir šilumos gamyba - yra nepakankamai efektyvi. Atsiradus galimybei gaminti biometaną ir panaudoti jį žemės ūkio technikoje ir transporto priemonėse, pakeičiant dyzeliną ir kitus iškastinių degalų produktus, formuojasi nauja ir aktuali galimybė efektyviau panaudoti biodujas. Tikėtina, kad tai paskatins skirtingos specializacijos ūkius kooperuotis ir statyti biodujų jėgaines su biometano gamybos įrenginiais ir taip spręsti žemės ūkio atliekų bei šalutinių produktų antrinio panaudojimo klausimą bei persiorientuoti į žiedine ekonomika grindžiamas inovatyvias technologijas. Biometano gamyba taip pat galima, diversifikuojant veikiančias biodujų jėgaines, kurios pagamintas biodujas naudoja kombinuoto ciklo kogeneratoriuose elektros ir šilumos generavimui. Biometanas gali būti naudojamas suslėgtas ar suskystintas gamtines dujas naudojančiuose automobiliuose ar žemės ūkio technikoje be jokių papildomų modifikacijų ir gali būti maišomas su gamtinėmis dujomis bet kokiomis proporcijomis. Traktorių savininkai, degalams naudojantys savo ūkyje gaminamą biometaną, gali sumažinti išlaidas degalams, o tuo pačiu didinti žemės ūkio veiklos konkurencingumą bei mažinti jos priklausomybę nuo išorinių energijos išteklių.

 

EIP veiklos grupės nariai - projekto partneriai.

UAB Addeco

Vytauto Didžiojo universitetas

Aukštaitijos profesinio rengimo centras

ŽŪB „Agaro riešutas“

UAB „Alantos agroservisas“

Ūkininko Lino Šateikos ūkis

Ūkininko Andriaus Baublio ūkis

UAB „Agaras“

 

Projekto tikslas.

Praktiškai įdiegti ir Lietuvos žemės ūkyje populiarinti pirmąjį Lietuvoje žiedinės ekonomikos pagrindu veikiantį nepertraukiamą biometano gamybos kompleksą, apimantį agro žaliavų ir atliekų tiekimo grandines, biodujų gamybos procesus, priemones biometano išgavimui iš biodujų ir biometano paskirstymui, biometano panaudojimo žemės ūkio technikoje bei transporte galimybes..

 

Projekto rezultatai.

Pirmą kartą Lietuvoje 2023-03-22 pradėta biometano gamyba. EIP veiklos grupės nario UAB „Agaras“ biodujų jėgainėje, naudojančioje žemės ūkio kilmės žaliavas, integruoti biometano gamybos, suslėgimo ir pildymo įrenginiai. Biometano gamybos technologija iš žemės ūkio kilmės žaliavų išbandyta realiomis sąlygomis ir pademonstruota. Pagamintas biometanas išbandytas su žemės ūkio technika ir transportu, varomais suslėgtomis biometano dujomis – traktoriumi, šakiniu krautuvu ir produkcijos išvežiojimo automobiliu.

 

Atliktas tyrimas ir parengta biodujų gamybos procesui/biometano gamybos technologijai tinkamų žemės ūkio žaliavų analizė. Nustatyti biodujų jėgainėje naudojamų žaliavų ir anaerobinio perdirbimo metu susidarančių biodujų kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai, įvertintos šiuo metu biodujų jėgainėse naudojamos žaliavos ir jų efektyvumas. Atlikta biodujų ir biometano gamybai tinkamų žemės ūkio žaliavų analizė projekto partnerių Aukštaitijos profesinio rengimo centro ir UAB „Agaras“ biodujų jėgainėse. Įvertintos naujų ir papildomų žaliavų naudojimo galimybės bei jų efektyvumas.

 

Parengti biodujoms/biometanui gaminti tinkamų žaliavų  Lietuvos savivaldybėse žemėlapiai. Įvertintas atskirų savivaldybių biodujų/biometano gamybos iš gyvulių mėšlo ir šiaudų potencialas. Įvertintos galimybės biometanu pakeisti iškastinį kurą partnerių ūkiuose.

 

Atlikta veikiančių biodujų jėgainių technologinių sprendimų analizė ir įvertintos jų galimybės diversifikuoti į biometano gamybą. Atlikta biodujų ir biometano gamybos bei naudojimo žemės ūkio transporte technologijų analizė. Nustatytas ir pademonstruotas biometano naudojimo žemės ūkio transporte ir technikoje  ekonominis ir  aplinkosauginis efektas, remiantis praktinio tyrimo rezultatais.

 

Įgyvendinus šį EIP veiklos grupės projektą, sukurta inovatyvi mažo našumo biometano gamybos ir jo panaudojimo technologinė grandinė, įdiegta tam reikalinga įranga, pagamintas biometanas. Nacionaliniu mastu pademonstruotas biometano naudojimas žemės ūkio transporte ir technikoje partnerių ūkiuose.

 

Tikimasi, kad projekto rezultatai paskatins ūkius dyzeliną palaipsniui pakeisti  atsinaujinančiu ir tvariu produktu – biometanu, vystyti žiedinę ekonomiką, spręsti aplinkosaugines problemas konkrečiuose ūkiuose ir sudarys sąlygas plėtoti tokią veiklą artimiausioje ateityje visos Lietuvos mastu.

 

Kontaktai.

Projekto vadovas: Ralfas Lukoševičius

Tel.: +370-698-77475

E-paštas: ralfas.lukosevicius@addeco.lt

 

Įdomios nuorodos.

smal biomethane production site cozy rural area_edited.jpg

Nuotraukų galerija.

bottom of page